درباره ما

دربارهٔ «تارنگاشت مهر»

بنیان‌‌گذاران «تارنگاشت مهر» تنی چند از فعالین سابق حزب توده ایران هستند که به اصول بنیادین ایدئولوژی مارکسیسم ـ لنینیسم و جهان بینی سوسیالیسم علمی، و به درستی اصول مشی سیاسی و مبارزاتی حزب تودهٔ ایران در طی دوره‌های پیش از انقلاب بهمن ۱۳۵۷ و نیز در فاصله سال‌های ۶۱ـ۱۳۵۷ اعتقاد راسخ دارند و آن را نمونه ای بارز از برخورد علمی ـ طبقاتی از دیدگاه مارکسیستی ـ لنینیستی به انقلاب بزرگ بهمن ۱۳۵۷ و مبارزات قهرمانانهٔ مردم و طبقهٔ کارگر ایران می‌دانند. اصول این مشی سیاسی در سند «پیشنهاد کمیتهٔ مرکزی حزب تودهٔ ایران»، زیر عنوان: «همه با هم در جبههٔ متحد خلق برای بارور کردن انقلاب ملی و دموکراتیک به سود زحمتکشان و قشرهای میانه حال جامعه» چنین آمده است:

ــ برانداختن نظام فاسد سلطنتی و درهم شکستن دستگاه خیانت، غارت، اختناق، جنایت و فساد.
ــ استقرار جمهوری متکی بر ارادهٔ خلق و تأمین کامل کلیهٔ حقوق و آزادی های فردی و اجتماعی دموکراتیک.
ــ پایان دادن به تسلط نظامی، سیاسی، اقتصادی و فرهنگی امپریالیسم.
ــ برچیدن بساط غارتگری بی بند و بار سرمایه داران وابسته به امپریالیسم و زمین خواران و زمین داران بزرگ، بازگرداندن ثروت های غارت شدهٔ ملی به مالکیت همگانی خلق.
ــ ایجاد نظام عادلانهٔ اقتصادی بر پایهٔ بهره برداری معقول از ثروت های ملی و استفادهٔ صحیح از نیروی کار انسانی برای تأمین پیشرفت اجتماعی و بهبود زندگی ده ها میلیون زحمتکش شهر و روستا.

اسناد و اعلامیه های حزب توده ایران، (از شهریور ۱۳۵۷ تا پایان اسفند ۱۳۵۸)، صص ۶۸ ـ ۶۹، انتشارات حزب تودهٔ ایران، تهران، ۱۳۵۹.

به باور ما، یورش جنایتکارانهٔ نیروهای واپسگرا و هوادار امپریالیسم به حزب تودهً ایران در اوایل دههٔ ۶۰ شمسی از یک سو، و تخریب و سرنگونی دولت های سوسیالیستی در اتحاد شوروی و دیگر کشورهای سوسیالیستی در اروپای شرقی در دهه ۹۰ میلادی از سوی دیگر، ضرباتی بس سهمگین بر جنبش چپ و کمونیستی ایران فرود آورده است که جبران آن نیازمند برخوردی قاطع و عمیقاً طبقاتی به پیامدهای این رویدادها از سوی کمونیست‌ها است. این دو رویداد، همراه با حمله‌های همه‌جانبهٔ امپریالیسم در عرصه‌های ایدئولوژیک، سیاسی، اقتصادی، فرهنگی و نظامی در سطح جهان، باعث نفوذ گستردهٔ افکار فرصت طلبانه، سوسیال دموکراتیک، بورژوا ـ لیبرالی و حتی آنارشیستی در میان نیروهای چپ، تا حد انکار حقانیت تاریخی ایدئولوژی انقلابی طبقهٔ کارگر و بنیادهای فلسفی ـ تئوریک سوسیالیسم علمی، و نه فقط این، بلکه نفی تمامی دستاوردهای گذشتهٔ جنبش کارگری ـ کمونیستی در طول یک سده، از سوی بسیاری از آنان شده است.

زیر تأثیر چنین شرایطی است که بخش بزرگی از جنبش چپ ایران با نفی ذهنی و عملی جهان بینی مارکسیسم ـ لنینیسم، و با برخورد غیرطبقاتی و ذهن گرایانه به شرایط جامعهٔ ایران، خود را به شکلی ویرانگر از مبارزات روزانهٔ توده‌های کارگر و زحمتکش ایران جدا ساخته و مبارزات کارگران و زحمتکشان ایران را با بحران نبود رهبری سیاسی ـ ایدئولوژیک روبه‌رو ساخته است. به باور ما، این روند در رابطه با ایران اکنون به چنان مرحلهٔ خطرناکی رسیده است که توان شکست کامل روند انقلابی در میهن ما را با خود همراه دارد.

در پاسخ به چنین وضعیتی است که گردانندگان «تارنگاشت مهر» می کوشند تا با تکیه بر جهان بینی مارکسیسم ـ لنینیسم و ارائه ارزیابی های طبقاتی از وضعیت موجود در ایران و جهان، در جهت پایان بخشیدن به سردرگمی های نظری موجود در جنبش چپ و کارگری ـ کمونیستی گام بردارند؛ با انحراف های ایدئولوژیک و سیاست های غیرطبقاتی راست روانه و «چپ» روانهٔ حاکم بر این جنبش مبارزه کنند؛ و به سهم خود در راه شکل گرفتن یک جبههٔ متحد در دفاع از آماج های انقلاب بهمن ۱۳۵۷، یعنی استقلال، آزادی و عدالت اجتماعی، و دستاوردهای کنونی آن تلاش نمایند.

برای دستیابی به هدف های بالا، گردانندگان «تارنگاشت مهر» در حال حاضر وظایف زیر را در برابر خود قرار داده اند:

 ۱ ـ کوشش در جهت انطباق اصولی و خلاق آموزش ‌های تاریخی مارکسیسم ـ لنینیسم بر شرایط کنونی میهن‌مان.
۲ ـ پیگیری در جهت پیشبرد یک مبارزهٔ سیاسی ـ مطبوعاتی روشنگرانه و بسیج گر در رابطه با مسایل ایران و جهان با تکیه بر نگرش مارکسیستی ـ لنینیستی.
۳ ـ تلاش در راه هرچه نزدیک تر کردن نظرات پیروان سوسیالیسم علمی، به ویژه دیدگاه‌ها و مواضع سیاسی گرایشات مختلف توده ای حول محور جهان‌بینی مارکسیسم ـ لنینیسم، به منظور دستیابی به یک درک و مشی مشترک مبارزاتی در رابطه با نیازها و ضرورت‌های مبارزات حق‌طلبانه مردم زحمتکش و طبقه کارگر ایران.

بدیهی است که دستیابی به این آماج ها نیازمند همکاری همه جانبهٔ مبارزان چپ و کمونیست و مدافعان واقعی طبقهٔ کارگر و زحمتکشان ایران است. امید ما این است که همه کمونیست ها و مدافعان دیدگاه سوسیالیسم علمی جای خود را در «تارنگاشت مهر» بیابند و با تمام نیرو ما را در دستیابی به این هدف ها یاری کنند. تردیدی نیست که کیفیت و کمیت کار «تارنگاشت مهر» بیش از هر چیز تابع این همکاری خواهد بود.

© 2012 تارنگاشت مهر