اسناد پلنوم شانزدهم کمیتهٔ مرکزی حزب تودهٔ ایران

تارنگاشت مهر، با توجه به حساسیت شرایط میهن ما در حال حاضر، و با نظر به اهمیت تاریخی ارزیابی‌های رهبری وقت حزب تودهٔ ایران از انقلاب مردمی و ضدامپریالیستی بهمن ۱۳۵۷،  متن کامل اسناد پلنوم شانزدهم کمیتهٔ مرکزی حزب تودهٔ ایران را در اختیار خوانندگان، به‌ویژه همهٔ نیروهای انقلابی، ضدامپریالیست و آزادی‌خواه ایران که با نگرانی به روندهای اخیر در جمهوری اسلامی ایران می‌نگرند، قرار می‌دهد.

اسناد پلنوم شانزدهم کمیتهٔ مرکزی حزب تودهٔ ایران، نه‌تنها دلیلی روشن بر درستی ارزیابی‌های علمی رهبری وقت حزب تودهٔ ایران از مرحلهٔ انقلاب در میهن ما و همچنین برنامهٔ اعلام شده و خط‌مشی سیاسی حزب طی سال‌های ۶۱-۱۳۵۷، بلکه پاسخی محکم به کسانی است که با واژگونه جلوه دادن تحلیل‌ها و عملکرد رهبری وقت حزب تودهٔ ایران، حزب ما را به دنباله‌روی، سازش، یک‌سویه دیدن واقعیات و حتی عدول از جهان‌بینی مارکسیسم ـ لنینیسم متهم می‌کنند.

ما مطالعهٔ این اسناد تاریخی را، که پس از گذشت نزدیک به سه دهه، همچنان کاربرد علمی و تاریخی خود را حفظ کرده‌اند، به همهٔ نیروهای انقلابی مدافع آرمان‌های انقلاب بزرگ بهمن ۵۷ توصیه می‌کنیم.

برای مطالعهٔ این اسناد، به لینک‌های زیر رجوع کنید:

About The Author

Number of Entries : 34

نظر دهید

© 2012 تارنگاشت مهر