مصاحبه با دو تن از رهبران جنبش اعتراضی در کانادا

برگردان: تارنگاشت مهر چندی قبل بیش از ۴۰۰ هزار نفر خیابان‌های مونترآل را اشغال کردند تا اعتراض خود را به ۷۵ درصد افزایش شهریهٔ دانشگاه‌ها نشان دهند، اما این اعتراض امروز به یک بحران سیاسی گسترده تبدیل شده است. ...

ادامه را بخوانید ...

© 2012 تارنگاشت مهر