تزهایی پیرامون وضعیت جهان و ایران و طرح‌ریزی چارچوب اساسی خط مشی و برنامهٔ عمل سیاسی حزب تودهٔ ایران در حال حاضر

توضیح «تارنگاشت مهر»: آنچه در زیر می‌آید متن کامل سندی است که در دسامبر سال ۱۹۹۴ از سوی دو تن از رفقای سابق رهبری حزب تودهٔ ایران به‌عنوان پیشنهاداتی برای بحث و بررسی در کمیتهٔ مرکزی حزب، در اختیار رهبری حزب تودهٔ ایران قرار داده شده است. این سند، که برای اولین بار در «تارنگاشت مهر» انتشار علنی می‌یابد، حاوی یک سری تزهای نظری ـ تحلیلی در مورد اوضاع جهان، خاورمیانه و ایران در دوران پس از انقلاب ضدامپریالیستی ...

ادامه را بخوانید ...

مارکسیسم، علم و مبارزهٔ طبقاتی: پایه‌های علمی مفهوم حزب پیشاهنگ طبقهٔ کارگر

بهمن آزاد (این مقاله برای اولین بار در ژورنال «طبیعت، جامعه و فکر»، دورهٔ ۱۸، شمارهٔ ۴، مه ۲۰۰۵، به زبان انگلیسی در ایالات متحدهٔ آمریکا منتشر شده است.) ...

ادامه را بخوانید ...

لیبرالیسم، دمکراتیسم و پیوند آن با موضعگیرى ضدامپریالیستى ـــ احسان طبری

ما در گذشته چند بار توضیح دادیم که از دیدگاه جامعه شناسی علمی، دو مفهوم لیبرالیسم (یا آزادی گرائی) و دمکراتیسم (یا مردم گرائی) با یکدیگر فرق دارند و هرکدام از آنها بیانگر مشی سیاسی طبقات و قشرهای اجتماعی معینی است و لذا رابطهٔ آنها از جهت موضع گیری ضدامپریالیستی یکسان نیست. یعنی دمکراتیسم حتماً ضدامپریالیستی است، ولی لیبرالیسم ضرور نکرده است که با موضع گیری ملی و ضدامپریالیستی همراه باشد. ...

ادامه را بخوانید ...

© 2012 تارنگاشت مهر