تازه‌ترین گفتگو با محمدعلی عمویی

«در زمانه ای که میراث‌خواران کودتای ۲٨ مرداد چون ارواحی احضار شده از زباله دان تاریخ به صحنه بازگشته اند و مشغول تطهیر نظام کودتایی شاهنشاهی هستند، مصاحبه هایی از این دست که به تاریخ کودتا و شرح دقیق آن می پردازد، ضروروت زمانه است. زمانه‌ای که نیروهای مترقی در انزوایند و شیفتگان دیکتاتوری و امنیت، فردایی روشن را در پناه جتهایی آمریکایی تصویر می‌کنند...خطر نزدیک است و کاویدن تاریخ شاید چراغی برای آینده برافر ...

ادامه را بخوانید ...

© 2012 تارنگاشت مهر